2022 DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA

DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA
Eil. Nr. Išlaidų rūšis Suma (Eur)
I. Programos įgyvendinimo išlaidos
1 Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai
1.1.
1.2.
1.3.
Iš viso:                                              –
2 Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos
2.1. Kelionės išlaidos                                       14,000
2.2. Apgyvendinimo išlaidos                                       21,400
2.3. Maistpinigiai                                       23,000
2.4. Transporto išlaidos                                         1,000
Iš viso:                                       59,400
3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos
3.1. Komandiruočių išlaidos                                         2,230
Iš viso:                                         2,230
4 Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos
4.1. Baseino nuoma                                       20,000
4.2.
4.3.
Iš viso:                                       20,000
5 Prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos
5.1. Apdovanojimai                                         1,000
5.2.
5.3.
Iš viso:                                         1,000
6 Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
6.1. Varžybų transliacija internetu                                         2,500
6.2. Leidybos paslaugos                                            500
6.3.
Iš viso:                                         3,000
7 Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės biudžeto lėšų sumos)
7.1.
Iš viso:                                              –
8 Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas
8.1.
8.2.
Iš viso:                                              –
Iš viso I:                                       85,630
II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
9 Programos administravimo išlaidos (Programos vykdytojų darbo užmokesčiui ar paslaugoms, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms)
9.1. Svetainės mokestis (domenas)                                            141
9.2. Buhalterinių paslaugų teikimas                                         1,440
9.3. Audito paslaugos                                         2,000
Iš viso:                                         3,581
Iš viso II:                                         3,581
 IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II)                                       89,211
Nuosavų ar kitų šaltinių lėšų prisidėjimas procentais                                              10
Nuosavų ar kitų šaltinių lėšų prisidėjimas eurais 8921,10
Ministerijos kancleris Prezidentas
(Atsakingos institucijos atstovo pareigų pavadinimas) (Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)
Julius Lukošius Anatolijus Asajavičius
(vardas, pavardė, parašas) A.V. (vardas, pavardė, parašas) A.V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)