Varžybų reglamentas-nuostatai

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA 
VARŽYBŲ REGLAMENTAS

1. Lietuvos vandensvydžio federacijos (toliau- LVSF) varžybos

1.1. Visos LVSF varžybos turi būti rengiamos vadovaujantis šiuo reglamentu. Šio reglamento privalo laikytis LVSF nariai – miestų vandensvydžio federacijos, sporto klubai, mokyklos ar kitos organizacijos, teisėjai ir visi asmenys administruojantys ir (ar) vykdantys LVSF varžybas.

1.2. Visus, šiame reglamente nenumatytus varžybų ar atskirų rungtynių rengimo aspektus, sprendimus priima LVSF VK (toliau – LVSF VK).

1.3. LVSF varžybos rengiamos kiekvienais metais, dalyvaujant atstovams miestuose, t. y.: miestų vandensvydžio federacijos, sporto klubai, mokyklos ar kitos organizacijos (toliau – Atstovai).

1.4. LVSF VK nustato LVSF varžybų vykdymo eigą.

1.5. LVSF VK organizuojamoms varžyboms skiria LVSF delegatą.

1.6. LVSF varžybų atidarymo metu pakeliama Lietuvos valstybės vėliava, nuleidžiama varžybų uždarymo metu. Minėtų ceremonijų metu turi skambėti Lietuvos himnas.

1.6. LVSF varžybos:
1. 6.1 Lietuvos vandensvydžio čempionatas.

1. 6.2 Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos.

1. 6.3 Lietuvos vandensvydžio jaunių čempionatas.

1. 6.4 Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionatas.

1. 6.5 Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionatas.

1.7. Visose LVSF varžybose turi būti laikomasi vandensvydžio taisyklių, FINA ir LENA reikalavimų.

1.8. Atskiras taisyklių išlygas, išimtis ir papildymus nustato šis reglamentas ir (ar) jo priedas.

1.9. LVSF varžybos negali būti vykdomos jei jose dalyvauja mažiau kaip trys komandos.

1.10. LVSF varžybų tvarkaraštį tvirtina LVSF VK. Tvarkaraštį parengia ir pristato teisėjų kolegijos pirmininkas. Varžybų tvarkaraštis LVSF VK nariams pristatomas likus mėnesiui iki varžybų datos.

1.11. Informaciją, apie LVSF varžybas, varžybų dalyviams teikia LVSF sekretorius.

1.12. Visa informacija (apie LVF varžybas, priimtus sprendimus dėl protestų, skirtų nuobaudų ir t. t.) talpinama LVF tinklapyje www.lvfed.lt.

1.13. LVSF VK svarsto ir skiria nuobaudas už: nesportišką elgesį, trukdymą vykdyti varžybas, neatvykimą į varžybas ir t.t.

1.14. LVSF VK nagrinėja ir per 10 darbo dienų (esant būtinybei iki kitų rungtynių pradžios) priima sprendimus dėl gautų protestų, pastabų ir pan. Apie sprendimus pranešama protesto pareiškėjui ir kitiems varžybų dalyviams.

1.15. LVSF VK prieš 10 dienų skiria varžybų tesėjus.    

1.16. LVSF prezidentas apdovanoja varžybų nugalėtojus.

1.17. LVSF varžybų išlaidas apmoka LVSF. LVSF varžybų, kitų išlaidų sąmatą parengia LVSF generalinis sekretorius.

 

2. Atstovų dalyvavimas organizuojant LVSF varžybas

2.1. Atstovai, norintys dalyvauti organizuojant LVSF varžybas, LVSF sekretoriui pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo:

2.2. Atstovui priimtinas varžybų rengimo datas ir laiką.

2.3. Baseino metmenis.

2.4. Baseino adresą, kontaktinio asmens telefoną, el. paštą ir kt. duomenis.

2.5. Baseino patalpose turimas technines galimybes (švieslentė, garsiakalbiai, vėliavos pakėlimo įrenginys ir pan.).

2.6. Persirengimo kambarių būklę (nėra apsaugos, drabužiams skirtos spintelės nerakinamos ir pan.).

2.7. Priimtiniausius viešbučius, bendrabučius ir pan. sportininkų apgyvendinimui.

2.8. Kitas aplinkybes, galinčias įtakoti organizuojamas varžybas.

2.9. Prašymai organizuoti LVSF varžybas LVSF sekretoriui pateikiami einamųjų metų sausio mėnesi. 

 

3. Atstovų pareigos organizuojant LVSF varžybas

3.1. Sudaryti sąlygas varžybų dalyviams persirengti, numatant atskirą persirengimo patalpą teisėjams.

3.2. Parengti vandensvydžio aikštelę pagal galiojančius reikalavimus ir taisykles.

3.3. Parengti vietas teisėjams, sekretoriatui, pranešėjui.

3.4. Užtikrinti, kad vėliavos pakėlimo metu būtų grojamas Lietuvos himnas.

3.5. Užtikrinti medicinos darbuotojo budėjimą varžybų metu.

3.6..Informuoti visuomenę apie numatomas vykdyti varžybas, dalyvaujančias komandas, varžybų datą ir laiką ir kt.

 

4. LVSF delegatas (komisaras), jo pareigos ir teisės

4.1. LVSF delegatas (komisaras) privalo nepriekaištingai žinoti vandensvydžio taisykles, varžybų reglamentą, LEN ir FINA taisykles ir reikalavimus.

4.2. LVSF delegatu negali būti nė vienos komandos treneris, žaidėjas ar vadovas.

4.3. LVSF delegatas (komisaras) privalo įvertinti atstovų, dalyvaujančių organizuojant LVSF varžybas, atliktą darbą, patikrinti įrenginius, skirtus vandensvydžio rungtynėms ir apie tai informuoti LVSF VK. Esant trūkumams nedelsiant informuoti atstovus ir LVSF sekretorių bei pareikalauti pašalinti trūkumus. Nepašalinus trūkumų - neleisti vykdyti varžybų.

 4.4. LVSF delegatas (komisaras)  vadovauja LVSF varžybų atidarymo ir uždarymo ceremonijoms. Duoda nurodymus atstovams dėl varžybų pravedimo tvarkos, kartu su varžybų vyr. teisėju svarsto aikštės teisėjų paskyrimui rungtynėms ir esant reikalui priima sprendimą dėl teisėjo pakeitimo ar nušalinimo.

4.5. Pašalinti iš sporto arenos neblaivius arba apsvaigusius nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų sportininkus, trenerius, komandų vadovus ir pan.

4.6. LVSF delegatas (komisaras)  privalo surinkti oficialias paraiškas, raštus, leidžiančius dalyvauti užsienio žaidėjams LVSF varžybose, sutartis, kt. dokumentus ir juos įvertinti. Esant trūkumams nedelsiant informuoti komandų vadovus, kt. atsakingus asmenis ir pareikalauti pašalinti trūkumus.

4.7. Uždrausti dalyvauti varžybose komandoms nepadavusioms paraiškų.

4.8. Uždrausti dalyvauti varžybose žaidėjams ir treneriams neįtrauktiems į paraiškas.

4.9. Uždrausti dalyvauti varžybose žaidėjams, kurių apranga neatitinka vandensvydžio taisyklių.

4.10.Pašalinti iš sporto arenos sportininką, trenerį, komandos vadovą ir pan. už teisėjų reikalavimų nevykdymą, už nesportišką elgesį, už trukdymą vykdyti varžybas ir pan. Sustabdyti, ar nutraukti varžybas jei pažeidimai varžybų (rungtynių) metu neištaisomi ir tai kelią pavojų tolimesniam varžybų pravedimui.

4.11. LVSF delegatas (komisaras), pašalinęs iš sporto arenos sportininką, trenerį, komandos vadovą ir pan., LVSF VK pateikia išvadą dėl nuobaudos skyrimo. Rungtynių metu gautos žaidėjų nuobaudos vertinamos pagal LEN ir FINA taisykles.

4.12. LVSF delegatas (komisaras) privalo įvertinti ar teisėjų apranga atitinka LEN ir FINA taisykles. Esant trūkumams nedelsiant informuoti varžybų vyr. teisėją ir pareikalauti pašalinti trūkumus. Nepašalinus trūkumų - neleisti teisėjauti varžybų. Su varžybų vyr. teisėju suderinti klausimą dėl kito teisėjo paskyrimo.

4.13. LVSF delegatas (komisaras)  privalo priimti komandų atstovų rašytinius protestus 1 val. po įvykio. Proteste būtina nurodyti taisyklių, varžybų nuostatų, sąlygų punktus, kurie, protestuojančiojo nuomone, buvo pažeisti. Protestai gali būti svarstomi varžybų metu kartu su vyr. teisėju, teisėjų kolegija, o neišsprendus vietoje svarstomi LVSF prezidiume.

4.14. LVSF delegatas (komisaras)  varžybų ataskaitą pateikia artimiausiame LVSF VK posėdyje.

5. Komandų ir žaidėjų registravimas

5.1. Komandos (pageidaujančios dalyvauti LVSF varžybose) atstovas, ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki LVSF varžybų, pateikia LVSF sekretoriui preliminarinę paraišką (forma pridedama). Paraiškoje nurodomas dalyvių skaičius (20 žm.)

5.2. LVSF varžyboms oficiali 17 dalyvių (15 žaidėjų ir 2 treneriai, vienose rungtynėse 13 žaidėjų ir 2 treneriai) paraiška (forma pridedama) pateikiama ne vėliau kaip 1 val. prieš varžybų pradžią. Paraiška pateikiama LVSF delegatui (komisarui).

5.3. Prie oficialios paraiškos pridedamos dalyvių, asmens tapatybę liudijančių dokumentų kopijos, gydytojų pažymos dėl leidimo sportininkui dalyvauti varžybose.

5.4. Žaidėjų registravimas Lietuvos vandensvydžio čempionato varžyboms:

5.4.1    Lietuvos čempionate negali dalyvauti žaidėjai, kuriems tais metais nesukanka 14 metų.

5.4.2 Lietuvos čempionato varžybose komandose gali dalyvauti užsienio piliečiai, turintys leidimą nuolatos gyventi Lietuvoje.

5.4.3 Žaidėjas, pradėjęs čempionatą vienoje komandoje, negali pereiti į kitą komandą iki čempionato pabaigos.

5.4.4 Lietuvos čempionato varžybose treneriai gali vadovauti tik vienai komandai, negali teisėjauti varžyboms ar būti LVSF delegatu (komisaru).

5.4.5 Komandai (be pateisinamos priežasties) nepateikusiai oficialios paraiškos ar neatvykusiai į rungtynes, įskaitomas pralaimėjimas 0:10.

5.5. Žaidėjų registravimas Lietuvos vandensvydžio taurės varžyboms:

5.5.1 Lietuvos taurės varžybose negali dalyvauti žaidėjai, kuriems tais metais nesukanka 14 metų.

5.5.2 Lietuvos taurės varžybose komandose gali dalyvauti užsienio piliečiai, turintys leidimą nuolatos gyventi Lietuvoje.

5.5.3 Žaidėjas, pradėjęs Lietuvos taurės varžybas vienoje komandoje, negali pereiti

 į kitą komandą iki Lietuvos taurės varžybų pabaigos.

5.5.4 Lietuvos taurės varžybose treneriai gali vadovauti tik vienai komandai, negali teisėjauti varžyboms ar būti LVSF delegatu (komisaru).

5.5.5 Komandai (be pateisinamos priežasties) nepateikusiai oficialios paraiškos ar neatvykusiai į rungtynes, įskaitomas pralaimėjimas 0:10.

 

6. Lietuvos vandensvydžio čempionatas

6.1. Komandai, nugalėjusiai Lietuvos vandensvydžio čempionate suteikiamas “Lietuvos čempionės” vardas, jai suteikiama teisė atstovauti Lietuvą Europos šalių čempionų taurės turnyre

6.2. Penkiolikai žaidėjų ir du treneriai apdovanojami aukso medaliais, prizais, diplomais bei komandine taure. Antrą ir trečią vietas užėmusių komandų dalyviai (15 žaidėjų, 2 treneriai) apdovanojami, atitinkamai, sidabro ir bronzos medaliais, diplomais, bei komandine taure.

 6.3. Už pergalę skiriami 2 tšk., lygiosios 1 tšk., pralaimėjimas O tšk. Jei dvi komandos surenka po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandai, kuri surinko daugiau taškų tarpusavio rungtynėse.  Jei tas rodiklis yra lygus, žiūrimas įvarčių santykis tarpusavio rungtynėse, jei ir šis rodiklis lygus, žiūrimas visų čempionato rungtynių įmuštų ir praleistų įvarčių santykis, jei šis rodiklis lygus – lemia tai, kurios komandos įmuštų įvarčių skaičius yra didesnis. Trims ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandoms, kurių įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas tarp tų 3 ar daugiau komandų tarpusavio rungtynėse yra geresnis, jei šis rodiklis yra lygus, pirmenybė skiriama komandai, kurios  (eilės tvarka) : įmestų ir praleistų įvarčių santykis visame turnyre yra geresnis, daugiau įmesta įvarčių visame turnyre. Jei šie visi rodikliai lygūs – skiriamos papildomos rungtynės.

6.4. Visos rengiamos rungtynės turi vykti FINA ir LEN standartų baseinuose.

6.5. Geriausi Lietuvos vandensvydžio čempionato komandų žaidėjai apdovanojami prizais.

 

7. Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos

7.1. Komanda, nugalėjusi Lietuvos vandensvydžio taurės varžybose apdovanojama LVSF komandine taure ir diplomais.

7.2. Komandai – nugalėtojai bei penkiolikai jos žaidėjų ir dviem treneriams suteikiami Lietuvos taurės laimėtojų vardai.

7.3. Lietuvos taurės laimėtojai įgyja teisę atstovauti Lietuvai Europos šalių taurių laimėtojų taurės turnyre

7.4. Jei Lietuvos čempionė ir Lietuvos taurės laimėtoja yra ta pati komanda – minėtame turnyre Lietuvai gali atstovauti Lietuvos vandensvydžio taurės varžybų antrą vietą užėmusi komanda.

7.5. Geriausi Lietuvos vandensvydžio taurės komandų žaidėjai apdovanojami prizais.

7.6. Visos rengiamos rungtynės turi vykti FINA ir LEN standartų baseinuose.

7.7. Už pergalę skiriami 2 tšk., lygiosios 1 tšk., pralaimėjimas O tšk. Jei dvi komandos surenka po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandai, kuri surinko daugiau taškų tarpusavio rungtynėse.  Jei tas rodiklis yra lygus, žiūrimas įvarčių santykis tarpusavio rungtynėse, jei ir šis rodiklis lygus, žiūrimas visų čempionato rungtynių įmuštų ir praleistų įvarčių santykis, jei šis rodiklis lygus – lemia tai, kurios komandos įmuštų įvarčių skaičius yra didesnis. Trims ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandoms, kurių įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas tarp tų 3 ar daugiau komandų tarpusavio rungtynėse yra geresnis, jei šis rodiklis yra lygus, pirmenybė skiriama komandai, kurios  (eilės tvarka) : įmestų ir praleistų įvarčių santykis visame turnyre yra geresnis, daugiau įmesta įvarčių visame turnyre. Jei šie visi rodikliai lygūs – skiriamos papildomos rungtynės.

8. Lietuvos jaunių čempionatas

8.1. Lietuvos jaunių čempionate dalyvauja sportininkai, kuriems varžybų metais sukanka 18 metų ir jaunesni.

8.2. Komanda, nugalėjusi Lietuvos jaunių čempionate apdovanojama medaliais, diplomais ir prizais bei komandine taure, žaidėjams suteikiami Lietuvos jaunių čempionų vardai.

8.3. Antros ir trečios vietos laimėtojai apdovanojami atitinkamais medaliais ir diplomais bei komandine taure.

8.4. Geriausi komandų žaidėjai apdovanojami prizais.

8.5. Visos rengiamos varžybos turi vykti FINA ir LEN standartų baseinuose.

8.6. Už pergalę skiriami 2 tšk., lygiosios 1 tšk., pralaimėjimas O tšk. Jei dvi komandos surenka po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandai, kuri surinko daugiau taškų tarpusavio rungtynėse.  Jei tas rodiklis yra lygus, žiūrimas įvarčių santykis tarpusavio rungtynėse, jei ir šis rodiklis lygus, žiūrimas visų čempionato rungtynių įmuštų ir praleistų įvarčių santykis, jei šis rodiklis lygus – lemia tai, kurios komandos įmuštų įvarčių skaičius yra didesnis. Trims ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandoms, kurių įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas tarp tų 3 ar daugiau komandų tarpusavio rungtynėse yra geresnis, jei šis rodiklis yra lygus, pirmenybė skiriama komandai, kurios  (eilės tvarka) : įmestų ir praleistų įvarčių santykis visame turnyre yra geresnis, daugiau įmesta įvarčių visame turnyre. Jei šie visi rodikliai lygūs – skiriamos papildomos rungtynės..

 

9. Lietuvos jaunučių čempionatas

9.1. Lietuvos jaunučių čempionate dalyvauja sportininkai, kuriems varžybų metais sukanka 16 metų ir jaunesni.

9.2. Komanda, nugalėjusi Lietuvos jaunučių čempionate apdovanojama komandine taure, medaliais, prizais ir diplomais, žaidėjams suteikiami Lietuvos jaunučių čempionų vardai.

9.3. Antros ir trečios vietos laimėtojai apdovanojami atitinkamais medaliais ir diplomais bei komandine taure.

9.4. Geriausi komandų žaidėjai apdovanojami prizais.

9.5. Visos rengiamos rungtynės turi vykti FINA ir LEN standartų baseinuose.

9.6. Už pergalę skiriami 2 tšk., lygiosios 1 tšk., pralaimėjimas O tšk. Jei dvi komandos surenka po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandai, kuri surinko daugiau taškų tarpusavio rungtynėse.  Jei tas rodiklis yra lygus, žiūrimas įvarčių santykis tarpusavio rungtynėse, jei ir šis rodiklis lygus, žiūrimas visų čempionato rungtynių įmuštų ir praleistų įvarčių santykis, jei šis rodiklis lygus – lemia tai, kurios komandos įmuštų įvarčių skaičius yra didesnis. Trims ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandoms, kurių įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas tarp tų 3 ar daugiau komandų tarpusavio rungtynėse yra geresnis, jei šis rodiklis yra lygus, pirmenybė skiriama komandai, kurios  (eilės tvarka) : įmestų ir praleistų įvarčių santykis visame turnyre yra geresnis, daugiau įmesta įvarčių visame turnyre. Jei šie visi rodikliai lygūs – skiriamos papildomos rungtynės..

 

10. Lietuvos vaikų čempionatas

10.1. Lietuvos vaikų čempionate dalyvauja sportininkai, kuriems varžybų metais sukanka 14 metų ir jaunesni.

10.2. Komanda, nugalėjusi Lietuvos vaikų čempionate apdovanojama komandine taure medaliais, diplomais ir prizais, žaidėjams suteikiami Lietuvos vaikų čempionų vardai.

10.3. Antros ir trečios vietos laimėtojai apdovanojami atitinkamais medaliais ir diplomais bei komandine taure.

10.4. Geriausi komandų žaidėjai apdovanojami prizais.

10.5. Visos rengiamos rungtynės turi vykti FINA ir LEN standartų baseinuose.

10.6. Už pergalę skiriami 2 tšk., lygiosios 1 tšk., pralaimėjimas O tšk. Jei dvi komandos surenka po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandai, kuri surinko daugiau taškų tarpusavio rungtynėse.  Jei tas rodiklis yra lygus, žiūrimas įvarčių santykis tarpusavio rungtynėse, jei ir šis rodiklis lygus, žiūrimas visų čempionato rungtynių įmuštų ir praleistų įvarčių santykis, jei šis rodiklis lygus – lemia tai, kurios komandos įmuštų įvarčių skaičius yra didesnis. Trims ir daugiau komandų surinkus po lygiai taškų, pirmenybė skiriama komandoms, kurių įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumas tarp tų 3 ar daugiau komandų tarpusavio rungtynėse yra geresnis, jei šis rodiklis yra lygus, pirmenybė skiriama komandai, kurios  (eilės tvarka) : įmestų ir praleistų įvarčių santykis visame turnyre yra geresnis, daugiau įmesta įvarčių visame turnyre. Jei šie visi rodikliai lygūs – skiriamos papildomos rungtynės..

 

11. Teisėjai

11.1. LVSF varžyboms gali teisėjauti teisėjai, kurių amžius neviršija 70 metų.

12. Nuobaudos

12.1.Už nesportinį elgesį tiek varžybų metu tiek po jų, nekorektišką elgesį vyr. teisėjo, teisėjų, delegato atžvilgiu komandų treneriai, bei žaidėjai /perspėjus juos varžybų metu / delegatas (komisaras) ir  vyr. teisėjas turi teisę diskvalifikuoti žaidėją arba pašalinti trenerį į tribūnas ar net iš varžybų arenos iki rungtynių pabaigos, vėliau skiriant sankcijas, bei nuobaudas federacijos prezidiume /nuo 30 iki 100 eurų/.

TVIRTINU:

Vandensvydžio sporto federacijos prezidentas                         Viktoras Tonkich