2020 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-
(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo metinės  ataskaitos forma)
2020  m. balandžio 14 d. Valstybės biudžeto lėšų  naudojimo sutartis Nr. S-472
Vykdytojas
LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA, 190777067, Žemaitės g. 6, Vilnius, office@lvfed.lt
(vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)
190777067
(juridinio asmens kodas)
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  2020 m. metinė ataskaita
2021-01-25 Nr. 2021/01/25
(ataskaitos sudarymo data, numeris )
(EUR, ct)
Eil. Nr. Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą) Patvirtintas finansavi-mas Gautas finansa-vimas  nuo metų pradžios Sumokėtos sumos  nuo metų pradžios Faktinis finansavimo panaudojimas
 Iki ataskaitinio mėnesio Ataskaitinio mėnesio 2020 m. iš viso
I. Programos  įgyvendinimo išlaidos
1 Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai * *
2 Kompensuojamosios  išlaidos 29440.00 * * 5183.62 5183.62
3 Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos * *
4 Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo ir nuomos išlaidos 10000.00 * * 6944.96 6944.96
5 Prekės ir paslaugos 1150.00 * * 521.09 521.09
6 Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų) 2100.00 * * 2095.76 2095.76
7 Kitos  programos tikslams  pasiekti  reikalingos išlaidos * *
Iš viso I 42690.00 * * 14745.43 14745.43
II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)
8 Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms) * *
Iš viso II * *
IŠ VISO  (I+II) 42690.00 42690.00 14745.43 14745.43 14745.43
* nepildoma
Prezidentas Anatolijus Asajavičius
 (vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas )  (vardas, pavardė, parašas)
A.V.
(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą Dana Rimkevičienė
 (vardas, pavardė, parašas)