2024m. DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA

DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA
Eil. Nr. Išlaidų rūšis Skirtos valstybės biudžeto lėšos (Eur) Nuosavos lėšos (Eur)
I. Programos įgyvendinimo išlaidos
1 Dalyvavimo aukšto meistriškumo treniruotėse, treniruočių stovyklose ir sporto varžybose išlaidos (transporto, kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir sveikatos draudimo, patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams, sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos)
1.1. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos 23.000,00 € 1.150,00 €
1.2. Maistpinigiai 2.500,00 € 125,00 €
1.3. Aprangos 2.000,00 € 100,00 €
1.4. Draudimas 200,00 € 10,00 €
Viso: 27.700,00 € 1.385,00 €
2 Aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidos (patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų viešųjų renginių dalyviams, savanoriams, teisėjų atlyginimo, varžyboms vykdyti reikalingos įrangos, priemonių nuomos ir susijusių paslaugų, varžybų draudimo, organizavimo ir aptarnavimo paslaugų, apdovanojimų įsigijimo išlaidos)
2.1. Baseino nuoma 20.000,00 € 1.000,00 €
2.2. Teiseju maistpinigiai 10.000,00 € 500,00 €
2.3. Apdovanojimai 540,84 € 28,00 €
Viso: 30.540,84 € 1.528,00 €
3 Sportininkų, trenerių ir kitų sportininkus aptarnaujančių asmenų darbo užmokesčio, atlyginimų pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis išlaidos
4 Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo, fotografavimo ir kitos viešinimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. Programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos)
4.1. Žiniasklaida (Plakatu leidyba, straipsniai internetinese svetainese, nuotraukos turnyrų) 820,00 € 41,00 €
Viso: 820,00 € 41,00 €
5 Medicinos, sportininkų reabilitacijos, mokslinių sporto tyrimų, dopingo patikros ir tyrimų procedūros, dopingo tyrimų siuntimo, psichologo, mitybos specialisto paslaugų, medikamentų, papildų įsigijimo išlaidos (į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų Programų vykdytojai turi skirti ne mažiau kaip 3 proc. nuo Programai vykdyti skirto finansavimo)
5.1. Papildai, tyrimai, reabilitacija 2.462,76 € 130,00 €
Viso: 2.462,76 € 130,00 €
6 Kitos Programos priemonėms vykdyti reikalingos prekės ir paslaugos (konferencijų, kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos, viešųjų pirkimų specialisto atlyginimo, audito, narystės tarptautinėse organizacijose mokesčių, Programos vykdytojui nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių remonto, eksploatacijos, draudimo paslaugų išlaidos)
6.1. Auditas 4.000,00 € 200,00 €
6.2. Narystės mokesčiai 150,00 € 7,50 €
Viso: 4.150,00 € 207,50 €
7 Ilgalaikio materialiojo (daugiau kaip 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas
Viso I: 65.673,60 € 3.291,50 €
II. Programos administravimo išlaidos (iki 20 proc. programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos
8 Programos administravimo išlaidos (finansinę apskaitą tvarkančio darbuotojo atlyginimo, finansinės apskaitos paslaugų, Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčio, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimo (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių, transporto priemonių ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, pašto, banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų, kanceliarinių prekių, degalų įsigijimo išlaidos)
8.1. Samdomas darbuotojas (Darbo užmokestis 2434,79 Eur „Bruto”) 16.418,41 € 821,00 €
Viso II: 16.418,41 € 821,00 €
IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II): 82.092,01 € 4.112,50 €