2022 m. aukšto meistriškumo sporto programa

Forma patvirtinta                                            Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-
(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA
1. Pareiškėjas:
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija, Žemaitės 6-502, LT-03117 Vilnius +370 69947297, office@lvfed.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)
190777067
(juridinio asmens kodas)
2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
Populiarinti, propaguoti ir vystyti vandensvydžio sportą mėgėjų ir profesionalų lygiuose, taip pat padėti Federacijos nariams panaudoti šią sporto šaką gyventojų fiziniam lavinimui, sveikai gyvensenai bei sveikatos stiprinimui.                                     Parengti ilgalaikę vandensvydžio sporto plėtotės programą ir ją įgyvendinti.                                                                             Užtikrinti Federacijos narių nuomonių laisvę ir pagarbą jų teisėms, šalinti bet kokią Federacijos narių diskriminaciją bei jos priežastis, įgyvendinti savo tikslus bei uždavinius laikantis veiksmų atlikimo, nutarimų bei sprendimų priėmimo skaidrumo, Federacijos narių lygybės bei kitais demokratiniais principais.                                                                                                     Sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti vandensvydžio sportą Lietuvoje, padėti jiems rūpintis vandensvydžio sporto materialine technine baze.
Pagal Federacijos galimybes teikti Lietuvos vandensvydžio sportininkams, treneriams bei teisėjams materialinę, techninę, finansinę ir moralinę pagalbą.   Palaikyti naudingus tarpusavio santykius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio vandensvydžio organizacijomis bei jose sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais.
Dalyvauti tarptautinių vandensvydžio organizacijų veikloje ( LEN, FINA ).
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:
Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tikslas: Siekti aukštų sportinių rezultatų vandensvydžio sporte
Uždaviniai:
1.  Tinkamai pasirengti tarptautiniams turnyrams
2. Tinkamai sudalyvauti tarptautiniuose turnyruose
3.
Priemonės:
1.1. Surengti MTS prieš tarptautinius turnyrus 18000.00 3000.00 Remėjai 21000.00 2022 12 31 Surengti 5 MTS
1.2. Lietuvos vandensvydžio rinktinės dalyvavimas Europos Tautų turnyre Čekijoje 15000.00 3000.00 Remėjai 18000.00 2022 12 31 Užimti 5-8 vietas iš 12 komandų
1.3. Dalyvauti Europos čempionato U-19 kvalifikaciniame turnyre. Pagal paskyrimą 15000.00 3000.00 Remėjai 18000.00 2022 12 31 Užimti grupėje 4 vietą
1.4. Dalyvauti Europos čempionato vyrų kvalifikaciniame turnyre. Malta 25000.00 5000.00 Remėjai 30000.00 2022 12 31 Užimti grupėje 3 vietą
1.5. Dalyvauti Europos Šiaurės šalių čempionate U-15, U-17 – vyrai ir moterų rinktinė 20000.00 4000.00 Remėjai 24000.00 2022 12 31 Užimti 1-3 vietas visose amžiaus grupės. Debiutuoti su moterų rinktine
0.00
Viso: 93000.00 18000.00 111000.00
2 Tikslas: Populiarinti bei kelti vandensvydžio lygį Lietuvoje. Vandensvydžio plėtra miestuose
Uždaviniai:
1. Lietuvos čempionatų organizavimas
2. Varžybų pravedimas naujuose baseinuose. Klaipėda
3. Surengti vyrų vandensvydžio Vasaros lygos turnyrą.
Priemonės:
1.1.  Lietuvos čempionatų organizavimas visose amžiaus grupėse ( vyrai- suaugę, jaunimas, jauniai, jaunučiai, vaikai; moterys ) 50000.00 5000.00 Remėjai 55000.00 2022 12 20 Vyrai – 84 sportininkai; Jaunimas – 56 sprtininkai; Jauniai- 84 sportininkai; Jaunučiai – 70 sportininkų; Vaikai – 65 sportininkai; Moterys – 52 sportininkai.   Apdovanoti prizines vietas – I-III.
1.2. Vasaros lygos turnyro organizavimas 4000.00 1000.00 Remėjai 5000.00 202 12 20 Dalyviai – 80 sportininkų. Apdovanoti prizines vietas – I-III.
1.3. 0.00
0.00
Viso: 54000.00 6000.00 60000.00
3 Tikslas:  Paruošti ir kelti tarptautinės kategorijos teisėjų ir trenerių kvalifikacijas
Uždaviniai:
1. Ugdyti aukšto lygio specialistus
2.  Paruoši ir gauti tarptautinės kategorijos teisėjų atestatus
3.
Priemonės:
1.1. Tarptautiniai trenerių tobulinimo kursai, seminarai 6000.00 1500.00 Remėjai 7500.00 2022 12 20 Trenerių (6 žmonės ) dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose, kursuose
1.2. FINA, LEN teisėjų klinikos ir kursai 6000.00 1500.00 Remėjai 7500.00 2022 12 20 Teisėjų (4 žmonės) dalyvavimas FINA, LEN klinikose ir kursuose kategorijai gauti
1.3. 0.00
0.00
Viso: 12000.00 3000.00 15000.00
 Iš viso: 159000.00 27000.00 186000.00
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo tikslas.
3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija yra išsikėlusi sau tikslą ilgalaikėje perspektyvoje pasiekti ne tik dalyvavimo finaliniame Europos vandensvydžio čempionato varžybų ture bet ir patekimo į Pasaulio vandensvydžio čempionatą tikslą. Šiam tikslui pasiekti yra naudojamos visos priemonės susijusios su Lietuvos vandensvydžio vyrų ir kitų amžiaus grupių dalyvavimo Europos čempionatuose bei jiems prilygstančiuose turnyruose. Aktyvus dalyvavimas pagridiniuose Europose turnyruose visuose amžiaus grupėse leidžia tikėtis Lietuvos vandensvydžio rinktinės pasirengimo lygio kilimui, kuris ilgainiui leis pasiekti užsibrėžto tikslo pasiekimo.                                                                                                                                              Paruošti   tarptautinės kategorijos teisėjus ( LEN arba FINA). Kelti teisėjų kvalifikaciją surengiant ar dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose. Kelti trenerių kvalifikaciją, dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose.                                                                                                Organizuoti Lietuvos vyrų bei moterų nacionalinius čempionatus visose amžiaus grupėse.         Vykdyti vandnesvydžio plėtrą Lietuvoje. Pritraukti jaunimą į vandensvydžio sproto šaką regionuose.
Pareiškėjo vardu:
Viceprezidentas Justas Liubertas
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)