Etikos kodeksas

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJOS ETIKOS KODEKSAS

 

     1. Asmenys ir organizacijos, kuriems taikomas šis kodeksas

1.1. Šis etikos kodeksas taikomas ir jo reikalingas laikas

 • išrinkti, paskirti ar samdomi Lietuvos vandensvydžio sporto federacijos (toliau – LVSF) asmenys, darbuotojai ir savanoriai,
 • klubų jų oficialūs asmenys, nariai, darbuotojai ir savanoriai,
 • LVSF renginių organizatoriai, jų oficialūs asmenys, nariai, darbuotojai ir savanoriai
 • sportininkai bei jų atstovai, treneriai, instruktoriai, gydytojai,
 • visi kiti bet kokia forma dalyvaujantys ar dalyvaujantys LVSF bei vandensvydžio sporto veikloje,
 • žiūrovai ir kiti asmenys, kurie su kuriais veiksmais susiję su vandensvydžio sporto varžybomis ar jų dalyviais.

 

     2. Preambulė

2.1. LVSF siekis yra užtikrinti, kad elgesio vertybinis principas būtų sporto organizavime ir varžybose, puoselėti Vandensvydžio sporto, kaip kilnaus sporto elgesio sporto šakos įvaizdį. Siekdama šio tikslo, LVSF parengė etikos kodeksą, kuriame išdėstytos pagrindinės vandensvydžio sporto vertybės. Šis etikos kodeksas yra LVSF politikos, visų procedūrų ir taisyklių pagrindas.

2.2. LVSF etikos kodekso susidūrimas iš keturių principų, pagrįstų pagrindinių vandensvydžio sporto vertybių mis. Jis įpareigoja elgtis garbingai ir atsakingai visus vandensvydininkus – sportininkus, žiūrovus, trenerius bei su vandensvydžio sportais susijusius oficialius ir neoficialius asmenis.

2.3. Asmenys, dalyvaujantys LVSF veikoje bei vandensvydžio sporte neturi veikti taip, kad galėtų pakenkti tiek LVSF, tiek paties vandensvydžio sporto reputacijai.

2.4. LVSF etikos kodeksas yra paruoštas pagal tarptautinės vandens sporto šakų federacijos (FINA) etikos kodeksą, patvirtintą 2017 metu liepos 22 dieną.

 

      3. Interesų konfliktai

3.1. Visi, veikiantys LVSF vardu, privalo priimti sprendimus remdamiesi LVSF interesais. Asmenys, kurių interesams LVSF sprendimas ar politika pagrįstai gali turėti įtakos (įskaitant materialių išmokų gavimą) privalo nusišalinti nuo tokių sprendimų priėmimo proceso.

3.2. Visi išrinkti, paskirti ar dirbantys pagal sutartis su LVSF asmenys bei darbuotojai, nežiūrint ar šie santykiai nuolatiniai ar laikino pobūdžio, taip pat LVSF asocijuotų ir dukterinių organizacijų atitinkami asmenys, kurie turi arba gali turėti interesų konfliktą, privalo pranešti apie interesų konfliktą LVSF Revizijų komisijai.

3.3. Visi išrinkti, paskirti ar dirbantys pagal sutartis su LVSF asmenys bei darbuotojai turėtų vengti bet kokių kontaktų, kurie gali iššaukti ar sukelti įtarimus dėl asmeninių ir LVSF interesų konflikto. Taip pat išvardinti asmenys įsipareigoja vykdyti jiems patikėtas funkcijas garbingai, patikimai ir sąžiningai, nepiktnaudžiaudami savo pareigomis ar vykdomomis funkcijomis asmeniniais tikslais ar siekiant įgauti pranašumą. Verslo dovanos ar nematerialios naudos gali būti priimamos iki 100 EUR vertės.

 

     4. Keturi LVSF etikos principai

4.1. Lygybė

Bet kokia diskriminacija ar priekabiavimas dėl rasės, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos, amžiaus, politinių ar religinių įsitikinimų yra netoleruotini vandensvydžio sporte. Bet kokios priekabiavimo formos – fizinės, psichologinės, profesinės ar lytinės yra griežtai draudžiamos. Vandensvydžio sportas skatina vyrų ir moterų dalyvavimo lygybę.

4.2. Kilnus sportinis elgesys

Kilnus sportinis elgesys yra pagrindinis vandensvydžio sporto principas. Iš visų dalyvaujančių orientavimosi sporte tikimasi kilnaus ir sąžiningo elgesio. Visi asmenys turi laikytis nustatytų sporto taisyklių (FINA, LEN, LVSF bei LVSF komitetų). Draudžiamų preparatų (dopingo) naudojimas yra nesuderinamas su vandensvydžio sportu.

4.3. Pagarba

Vandensvydžio sporte būtina abipusė pagarba ir atsakomybė. Tarpusavio santykiai turi būti grindžiami orumu bei dėmesingumu. Reikia pripažinti ir įvertinti asmenų indėlį į sporto puoselėjimą.   Siekiant sportinių rezultatų, visada turi būti atsižvelgiama į sportininkų fizinę ir psichologinę gerovę. Smurtas ir piktnaudžiavimas netoleruojami.

4.4. Sąžiningumas

Visi asmenys, kuriems taikomas šis kodeksas, privalo rūpestingai ir atsakingai atlikti savo misiją LVSF bei vandensvydžio sporte. LVSF sprendimai priimami laikantis galiojančių taisyklių ir tvarkų, objektyviai, sąžiningai ir garbingai. Darbuotojai privalo siekti ekonomiško, efektyvaus ir tvaraus išteklių vartojimo. Būtina vengti interesų konfliktų.

 

       5. Atitikimas ir atskleidimas

5.1. Už LVSF Etikos kodeksą bei reguliarią jo turinio ir atitikties peržiūrą atsakinga LVSF Revizijų  komisija. Kiekvienas asmuo, kaip aprašyta 1.1 punkte, yra atsakingas už Etikos kodekso laikymąsi ir raginamas teikti geros praktikos pavyzdžius bei pasiūlymus kodekso tobulinimui.

5.2. LVSF Revizijų ir etikos komisija reguliariai vertina visas veiklos sritis, kurioms taikomas Etikos kodeksas. Veiksmai, prieštaraujantys Etikos kodeksui, turi būti nedelsiant ištaisyti, už juos taip pat gali būti taikomos drausminės nuobaudos, kaip įgaliojimų ar paskyrimo atšaukimas arba darbo santykių nutraukimas. Kiekvienas asmuo, kaip aprašyta 1.1 skirsnyje, yra raginamas pranešti apie etikos kodekso pažeidimus informuojant apie netinkamą elgesį LVSF Revizijų komisiją. Kiekvienu tokiu atveju Revizijų komisija per trumpiausią protingą terminą atlieka pateiktų faktų tyrimą.

 

     6. Galimų etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarka

6.1. Pranešimas apie galimą etikos pažeidimą gali būti pateiktas tiesiogiai LVSF Revizijų komisijos Pirmininkui el.paštu office@lvfed.lt

6.2. LVSF Revizijų komisija svarsto pranešimą ir surenka papildomą informaciją, jei to reikia, ir  nusprendžia, ar pradėti tyrimą.

6.3. LVSF Revizijų komisija kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia dėl tyrimo apimties ir formos. Tyrimas turi būti sąžiningas, objektyvus ir kruopštus, užtikrinant kiekvienos šalies teises pateikti įrodymus ir atsakyti į pateiktus kaltinimus.

6.4. Sprendimą priima LVSF Revizijų komisija balsų dauguma.

6.5. Priimtas sprendimas paskelbiamas kaip galima greičiau po posėdžio pabaigos. Rašytiniame sprendime nurodoma: posėdžio komisijos sudėtis, šalių pavadinimai, sprendimo priėmimo data, faktų santrauka, sprendimo motyvai, nuostatos, kuriomis priimtas sprendimas buvo pagrįstas, sprendimo sąlygos, taikomos sankcijos ir apeliacijos pateikimo sąlygos. Sprendimas skelbiamas LVSF interneto svetainėje. LVSF Prezidiumas yra atsakingas už sprendimo vykdymą.

 

     7. Sankcijos

7.1. Sankcijos gali būti taikomos asmeniui, asmenų grupei ar klubui

7.2. Galimos sankcijos yra:

 • Įspėjimas
 • Laikinas suspendavimas dalyvauti vandensvydžio varžybose ar/ir LVSF veikloje
 • Neterminuotas draudimas dalyvauti vandensvydžio varžybose ar/ir LVSF veikloje
 • Bauda
 • Bet kokia kita sankcija, kurią nusprendžia LVSF revizijų ir etikos komisija.

 

     8. Apeliacijos

8.1. LVSF revizijų komisijos sprendimai gali būti apskritai Sporto arbitražo teismui (CAS) per 60 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo.

 

 

Šis Etikos kodeksas buvo patvirtintas 2018 m. Rugsėjo mėnesio 25 dieną LVSF neeilinėje Konferencijoje Vilniuje