Programa, kurios įgyvendinimui prašoma valstybės biudžeto lėšų

2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA
1. Pareiškėjas:
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija, Žemaitės 6-502, Vilnius +370 68225384, office@lvfed.lt(link sends e-mail)
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)
190777067
(juridinio asmens kodas)
2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
Populiarinti, propaguoti ir vystyti vandensvydžio sportą mėgėjų ir profesionalų lygiuose, taip pat padėti Federacijos nariams panaudoti šią sporto šaką gyventojų fiziniam lavinimui, sveikai gyvensenai bei sveikatos stiprinimui.                                                           Parengti ilgalaikę vandensvydžio sporto plėtotės programą ir ją įgyvendinti.                                                                                  Užtikrinti Federacijos narių nuomonių laisvę ir pagarbą jų teisėms, šalinti bet kokią Federacijos narių diskriminaciją bei jos priežastis, įgyvendinti savo tikslus bei uždavinius laikantis veiksmų atlikimo, nutarimų bei sprendimų priėmimo skaidrumo, Federacijos narių lygybės bei kitais demokratiniais principais.                                                                                                                              Sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti vandensvydžio sportą Lietuvoje, padėti jiems rūpintis vandensvydžio sporto materialine technine baze.                                                                                                                 Pagal Federacijos galimybes teikti Lietuvos vandensvydžio sportininkams, treneriams bei teisėjams materialinę, techninę, finansinę ir moralinę pagalbą.   Palaikyti naudingus tarpusavio santykius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio vandensvydžio organizacijomis bei jose sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais.                                                                                                                                                                                          Dalyvauti tarptautinių vandensvydžio organizacijų veikloje ( LEN, FINA ).
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:
Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (4+5) (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tikslas: Siekti aukštų sportinių rezultatų vandensvydžio sporte
Uždaviniai:
1. Tinkamai pasirengti  ir dalyvauti Pasaulio lygos ( Eurpos zona) turnyre
2. Tinkamai pasirengti ir dalyvauti tarptautiniuose turnyruose
3.
Priemonės:
1.1.Surengti MTS prieš Pasaulio lygos turnyrą 8000,00 2000,00 Remėjai 10000,00 2020 12 31 Surengti 3 MTS. Pasiruošti Pasaulio lygos turnyrui
1.2. Dalyvauti Pasaulio Lygos turnyre 30000,00 4000,00 Remėjai 34000,00 2020 12 31 Dalyvauti Pasaulio Lygos ( Europos zona) turnyre.
1.3. Lietuvos vandensvydžio rinktinės dalyvavimas Europos Tautų turnyre Čekijoje 15000,00 3000,00 Remėjai 18000,00 2020 12 31 Užimti 5-8 vietas iš 16 komandų
1.4. Dalyvauti Europos Šiaurės šalių čempionate U-15, U-17 – vyrai ir U20 – moterys 20000,00 4000,00 Remėjai 24000,00 2020 12 31 Užimti 1-3 vietas visose amžiaus grupėse
Viso: 73000,00 13000,00 86000,00
2 Tikslas: Populiarinti bei kelti vandensvydžio lygį Lietuvoje. Vandensvydžio plėtra miestuose
Uždaviniai:
1. Lietuvos čempionatų organizavimas
2.Varžybų organizavimas naujai atydarytuose baseinuose. Klaipėda
3.
Priemonės:
1.1. Lietuvos čempionatų organizavimas šešiose amžių grupėse ( vyrai – suaugę, jaunimas, jauniai, jaunučiai, vaikai; moterys ) 30000,00 5000,00 Remėjai 35000,00 2020 12 31 Dalyvavimo faktas ir rezultatas. Surengti moterų čempionatą. Čempionatus sužaisti Vilniaus, Elektrėnų, Alytaus, Klaipėdos baseinuose.
1.2. Varžybų pravedimas naujuose baseinuose 2000,00 500,00 Remėjai 2500,00 2020 12 31 Pravesti parodomąsias varžybas Klaipėdoje.
1.3. 0,00
0,00
Viso: 32000,00 5500,00 37500,00
3 Tikslas: Paruošti ir kelti tarptautinės kategorijos teisėjų, trenerių kvalifikacijas
Uždaviniai:
1. Ugdyti aukšto lygio specialistus
2. Paruošti ir gauti tarptautinės kategorijos teisėjų atestatą.
3.
Priemonės:
1.1. Tarptautiniai trenerių tobulinimo seminarai 6000,00 1500,00 Remėjai 7500,00 2020 12 31 Trenerių dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose
1.2. FINA ( pasaulio) teisėjų klinikos ir kursai 4000,00 1000,00 Remėjai 5000,00 2020 12 31 Teisėjų dalyvavimas FINA klinikose kategorijai gauti
1.3. 0,00
0,00
Viso: 10000,00 2500,00 12500,00
 Iš viso: 115000,00 21000,00 136000,00
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo tikslas.
3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija yra išsikėlusi sau tikslą ilgalaikėje perspektyvoje pasiekti ne tik dalyvavimo finaliniame Europos vandensvydžio čempionato varžybų ture bet ir patekimo į Pasaulio vandensvydžio čempionatą tikslą. Šiam tikslui pasiekti yra naudojamos visos priemonės susijusios su Lietuvos vandensvydžio vyrų ir kitų amžiaus grupių dalyvavimo Europos čempionatuose bei jiems prilygstančiuose turnyruose. Aktyvus dalyvavimas pagridiniuose Europose turnyruose visuose amžiaus grupėse leidžia tikėtis Lietuvos vandensvydžio rinktinės pasirengimo lygio kilimui, kuris ilgainiui leis pasiekti užsibrėžto tikslo pasiekimo.                                                                                                                                                                                                                                                   Paruošti   tarptautinės kategorijos teisėją ( LEN arba FINA). Kelti teisėjų kvalifikaciją surengiant ar dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose.                                                                    Organizuoti Lietuvos vyrų bei moterų nacionalinius čempionatus visose amžiaus grupėse.                                                                       Vykdyti vandnesvydžio plėtrą Lietuvoje, surengiannt parodomąsias varžybas naujai atidarytuose baseinuose. Pritraukti jaunimą į vandensvydžio sproto šaką regionuose.