Vandensvydžio sporto šakos varžybų saugumo taisyklės

SPORTO RENGINIŲ IR VARŽYBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos vandensvydžio sporto federacija (toliau – LVSF), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tarptautinės vandens sporto federacijos (FINA)

bei LVSF patvirtintų aktų nuostatomis, rengia sporto varžybas.

2. Organizatorius, rengdamas sporto renginius ir varžybas, privalo numatyti priemones varžybų dalyviams: sportininkams, treneriams, teisėjams, kitiems komandų nariams ir žiūrovams (toliau visi kartu vadinami „renginio dalyviais“) apsaugoti.

3. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai atsako už renginio dalyvių saugumą sporto renginiu metu.

4. Per sporto renginį ar varžybas renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šiais sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais.

5. LVSF nėra atsakinga, jei kyla grėsmė sporto renginių ir varžybų dalyviams dėl priežasčių, nesusijusių su renginio organizavimu.

6. Jei kyla grėsmė renginio dalyvių saugai, varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti negalima, sporto renginys ir varžybos turi būti nutraukiamos.

 

II. Saugumo reikalavimai sportininkams, treneriams, komandos nariams

7. LVSF rengiamose sporto renginiuose ir varžybose gali dalyvauti asmenys susipažinę su LVSF patvirtintų aktų nuostatomis, šiais sporto renginių ir varžybų saugos ir sveikatos nuostatais, specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti tokio tipo varžybose, nepilnamečiai sportininkai turi turėti tėvų sutikimą.

8. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Vandensvydžio klubai ir sporto mokyklos yra tiesiogiai atsakingos už sportininkų sveikatos patikrinimo kontrolę.

9. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai dalyvaudami varžybose pripažįsta, kad yra susipažinę ir sutinka su šių nuostatų 7, 8 punktų keliamais reikalavimais, nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų LVSF ir Antidopingo organizacijos uždraustų medžiagų.

10. Sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje turi būti medicinos kabinetas arba laikinai pastatyta patalpa, turinti medicinines priemones ir įrangą, būtiną pirmajai pagalbai suteikti.

11. Visų varžybų metu sporto bazėje, varžybų ir renginių vykdymo vietoje privalo budėti aptarnaujantis medicinos personalas, kuris galėtų suteikti pirmąją pagalbą.

 

III. Saugumo reikalavimai teisėjams

12. Paskirti teisėjai turi atitikti LVSF keliamus reikalavimus.

13. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį žaidėjai turi būti instruktuojami, ir visi dalyviai supažindinami su taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.

14. Jei teisėjas pastebi, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, jis turi nutraukti varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.

 

IV. Saugumo reikalavimai žiūrovams

15. Varžybų žiūrovams yra paskirtos stebėjimo vietos.

16. Organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto

saugumą.

17. Komerciniams mokamiems renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo.

18. LVSF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

18.1. įeiti į baseino patalpas, varžybų ar renginio vietą apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, įsinešti alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

18.2. į baseino patalpas varžybų ar renginio vietą įeiti su gyvūnais;

18.3. mėtyti į baseiną įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių

dalyviams;

18.4. mėtyti į baseiną įvairius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti rungtynių

dalyviams;

18.5. naudoti agresyvius veiksmus, grąsinimus, įžeidinėjimus ar smurtą sportininkų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

18.6. varžybų ar kitų renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;

18.7. iškabinti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar

netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

 

V. Organizatorių teisės ir pareigos

19. Į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą neįleisti nuo alkoholio, narkotikų ar

psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

20. Neleisti mėtyti į baseiną įvairių daiktų, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo

rungtynių dalyviams;

21. Neleisti mėtyti į baseiną įvairių kietų daiktų, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti

rungtynių dalyviams;

22. Neleisti naudoti agresyvių veiksmų, grasinimų, įžeidinėjimų ar smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

23. Drausti varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų sporto

bazėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;

24. Neleisti iškabinti varžybų ar rungtynių, renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

25. Esant reikalui savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti.

26. Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kokį asmenį iš sporto renginio ir varžybų vietos, kuris kelia grėsmę renginio dalyvių saugumui.

27. Varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką:

27.1. nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar baseinų naudojimosi sąlygų su bazių ar baseinų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

27.2. dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

27.3. užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama stipriaisiais alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami;

27.4. renginių metu neviršyti leistino garso lygio.

28. varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi turėti reikiamus leidimus renginyje ar

varžybose numatomai veiklai:

28.1 planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) – parengti jų išdėstymo renginio ar varžybų vietoje schemą bei suderinti ją su atitinkama priešgaisrinės apsaugos tarnyba;

28.2 jeigu organizatoriams prašant renginio metu leista prekyba – užtikrinti, kad prekiaujantys turėtų reikiamus leidimus;

28.3 veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir pan.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

 

VI. Renginių vieta

29. LVSF organizuojamos varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse,

specialiose, tam skirtose vietose ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar baseinų valdytojais arba nuomotojais.

30. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, draudžiama naudoti treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams.

31. Už žalą, padarytą varžybų dalyviams ar žiūrovams tokių varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.

 

SPORTO RENGINIŲ IR VARŽYBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos vandensvydžio sporto federacija (toliau – LVSF), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tarptautinės vandens sporto federacijos (FINA)

bei LVSF patvirtintų aktų nuostatomis, rengia sporto varžybas.

2. Organizatorius, rengdamas sporto renginius ir varžybas, privalo numatyti priemones varžybų dalyviams: sportininkams, treneriams, teisėjams, kitiems komandų nariams ir žiūrovams (toliau visi kartu vadinami „renginio dalyviais“) apsaugoti.

3. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai atsako už renginio dalyvių saugumą sporto renginiu metu.

4. Per sporto renginį ar varžybas renginio dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šiais sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais.

5. LVSF nėra atsakinga, jei kyla grėsmė sporto renginių ir varžybų dalyviams dėl priežasčių, nesusijusių su renginio organizavimu.

6. Jei kyla grėsmė renginio dalyvių saugai, varžybos turi būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti negalima, sporto renginys ir varžybos turi būti nutraukiamos.

 

II. Saugumo reikalavimai sportininkams, treneriams, komandos nariams

7. LVSF rengiamose sporto renginiuose ir varžybose gali dalyvauti asmenys susipažinę su LVSF patvirtintų aktų nuostatomis, šiais sporto renginių ir varžybų saugos ir sveikatos nuostatais, specialiai pasiruošę būsimoms varžyboms, turintys medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti tokio tipo varžybose, nepilnamečiai sportininkai turi turėti tėvų sutikimą.

8. Sporto renginių ir varžybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Vandensvydžio klubai ir sporto mokyklos yra tiesiogiai atsakingos už sportininkų sveikatos patikrinimo kontrolę.

9. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai dalyvaudami varžybose pripažįsta, kad yra susipažinę ir sutinka su šių nuostatų 7, 8 punktų keliamais reikalavimais, nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų LVSF ir Antidopingo organizacijos uždraustų medžiagų.

10. Sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje turi būti medicinos kabinetas arba laikinai pastatyta patalpa, turinti medicinines priemones ir įrangą, būtiną pirmajai pagalbai suteikti.

11. Visų varžybų metu sporto bazėje, varžybų ir renginių vykdymo vietoje privalo budėti aptarnaujantis medicinos personalas, kuris galėtų suteikti pirmąją pagalbą.

 

III. Saugumo reikalavimai teisėjams

12. Paskirti teisėjai turi atitikti LVSF keliamus reikalavimus.

13. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį žaidėjai turi būti instruktuojami, ir visi dalyviai supažindinami su taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.

14. Jei teisėjas pastebi, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, jis turi nutraukti varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.

 

IV. Saugumo reikalavimai žiūrovams

15. Varžybų žiūrovams yra paskirtos stebėjimo vietos.

16. Organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto

saugumą.

17. Komerciniams mokamiems renginiams – visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo.

18. LVSF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

18.1. įeiti į baseino patalpas, varžybų ar renginio vietą apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, įsinešti alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

18.2. į baseino patalpas varžybų ar renginio vietą įeiti su gyvūnais;

18.3. mėtyti į baseiną įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių

dalyviams;

18.4. mėtyti į baseiną įvairius daiktus, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti rungtynių

dalyviams;

18.5. naudoti agresyvius veiksmus, grąsinimus, įžeidinėjimus ar smurtą sportininkų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

18.6. varžybų ar kitų renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;

18.7. iškabinti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar

netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

 

V. Organizatorių teisės ir pareigos

19. Į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą neįleisti nuo alkoholio, narkotikų ar

psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

20. Neleisti mėtyti į baseiną įvairių daiktų, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo

rungtynių dalyviams;

21. Neleisti mėtyti į baseiną įvairių kietų daiktų, kurie gali fiziškai sužaloti ir trukdyti

rungtynių dalyviams;

22. Neleisti naudoti agresyvių veiksmų, grasinimų, įžeidinėjimų ar smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

23. Drausti varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų sporto

bazėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;

24. Neleisti iškabinti varžybų ar rungtynių, renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

25. Esant reikalui savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti.

26. Organizatoriai turi teisę pašalinti bet kokį asmenį iš sporto renginio ir varžybų vietos, kuris kelia grėsmę renginio dalyvių saugumui.

27. Varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką:

27.1. nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar baseinų naudojimosi sąlygų su bazių ar baseinų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

27.2. dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

27.3. užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama stipriaisiais alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami;

27.4. renginių metu neviršyti leistino garso lygio.

28. varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi turėti reikiamus leidimus renginyje ar

varžybose numatomai veiklai:

28.1 planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) – parengti jų išdėstymo renginio ar varžybų vietoje schemą bei suderinti ją su atitinkama priešgaisrinės apsaugos tarnyba;

28.2 jeigu organizatoriams prašant renginio metu leista prekyba – užtikrinti, kad prekiaujantys turėtų reikiamus leidimus;

28.3 veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir pan.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

 

VI. Renginių vieta

29. LVSF organizuojamos varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse,

specialiose, tam skirtose vietose ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar baseinų valdytojais arba nuomotojais.

30. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, draudžiama naudoti treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams.

31. Už žalą, padarytą varžybų dalyviams ar žiūrovams tokių varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.