2023m. DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA

DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA
Eil. Nr. Išlaidų rūšis Skirtos valstybės biudžeto lėšos (Eur) Nuosavos lėšos (Eur)
I. Programos įgyvendinimo išlaidos
1 Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos
1.1. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos 58.200 € 8.610 €
1.2. Teisėjų maistpinigiai 8.900 € 445 €
1.3. Maistpinigiai 6.300 € 315 €
Viso: 73.400 € 9.370 €
2 Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos, prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos (išskyrus sąmatos 5 dalyje nurodytas išlaidas
2.1. Baseino nuoma 7.500 € 375 €
2.2. Apdovanojimai 600 € 30 €
Viso: 8.100 € 405 €
3 Atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) (išskyrus tiesioginių Programos vykdytojų atlyginimų ir autorinių atlyginimų išlaidas)
4 Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos
5 Medicinos paslaugos, medikamentai, papildai, mokslinių tyrimų paslaugos (ne mažiau kaip 5 proc. programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos)
5.1. Papildai 2.000 € 100 €
5.2. Tyrimai 2.534 € 25 €
Viso: 4.534 € 125 €
6 Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas
Viso I: 86.034 € 9.900 €
II. Programos administravimo išlaidos (iki 20 proc. programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos
7 Programos administravimo išlaidos (buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens darbo užmokesčiui ir (ar) apskaitos paslaugoms, Programos tiesioginių vykdytojų ir vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems vykdytojo mokesčiams, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimams (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis) ir autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis), komandiruočių išlaidoms, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, finansinių ataskaitų audito, ryšių ir kitoms paslaugoms)
7.1. Svetainės mokestis (domenas) 140 € 7 €
7.2. Buhalterines paslaugos 1.680 € 84 €
7.3. Auditas 2.000 € 100 €
Viso II: 3.820 € 191 €
IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II): 89.854 € 10.091 €